Samenwerkingsovk pedicures

Samenwerkingsovereenkomst Voetzorg 2022-2023

Samenwerkingsovereenkomst (diabetes)podotherapeut en medisch pedicure* inzake preventieve voetzorg voor cliënten met diabetes mellitus

Opdrachtgever

Podotherapiepraktijk: Voetencentrum Flipse
Adres: (nieuwe) Aamsestraat 67B
Postcode: 6662NK
Woonplaats: Elst
Tel. Nummer: 088-031 4000
Spoednummer: 06-83236293
E-mailadres: info@voetencentrumflipse.nl
Website: www.voetencentrumflipse.nl
KvK-nummer: 52552586
AGB praktijkcode: 26-(0)50119
Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Michiel Flipse

en

Opdrachtnemer

(Indien van toepassing)

Opdrachtgever en opdrachtnemer worden hierna genoemd:

“Partijen”

* Omwille van de leesbaarheid wordt in de rest van het document gesproken over de medisch pedicure. Voor alle verzekerden buiten de keten geldt de voorwaarde dat enkel een medisch pedicure de behandeling mag uitvoeren.

Periode van dienstverlening

Met ingang van 1 januari 2021 gaan de Podotherapeut en de Pedicure samenwerken op basis van de afspraken uit deze overeenkomst. De werkzaamheden eindigen van rechtswege en zonder dat enige opzegging is vereist op 31 december 2022.

Hoofdstuk 1. Doelstelling van de overeenkomst

1.1 Om goede diabetische voetzorg te kunnen leveren is een constructieve samenwerking tussen de (diabetes)podotherapeut en de medisch pedicure essentieel. Uitgangspunt hierbij is dat er een transparante samenwerkingsovereenkomst is en partijen elkaars kwaliteiten respecteren. In deze overeenkomst worden voor beide partijen afspraken vastgelegd, enerzijds voor de inhoudelijke kant van de zorg en anderzijds voor de financiële vergoeding van de geleverde zorg. Binnen deze samenwerking wordt uitgegaan van gerechtvaardigd vertrouwen.

Hoofdstuk 2. Inkoop voetzorg door podotherapeut

2.1 Binnen de zorgketen gecontracteerde voetzorg
Door de zorggroep gecontracteerde voetzorg wanneer de zorggroep hanteert als voorwaarde voor de vergoeding van de diabetische voetzorg dat de zorgprofielen 1, 2, 3 en 4 integraal gecontracteerd worden bij de podotherapeut. Uitgaande van de vigerende versies van de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera en de Richtlijn Diabetische Voet, maakt de (diabetes)podotherapeut afspraken met de medisch pedicure over de te verlenen pedicurezorg alsmede over de vergoeding, mits deze vergoeding verloopt via de (diabetes)podotherapeut. De (diabetes)podotherapeut stelt voor alle cliënten met een zorgprofiel 2 of hoger een individueel behandelplan op. In dit behandelplan wordt de medisch noodzakelijke zorg voor de individuele cliënt ingeschat, welke per cliënt verschilt.
2.2 Buiten de zorgketen gecontracteerde voetzorg
Voor cliënten met diabetes mellitus type 1 en 2 in de zorgprofielen 1, 2, 3 en 4 welke buiten de integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus vallen, heeft de (diabetes)podotherapeut afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars op basis van de vigerende versie van de NZa-Beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg’. Uitgaande van de vigerende versies van de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera en de Richtlijn Diabetische Voet, maakt de (diabetes)podotherapeut afspraken met de medisch pedicure over de te verlenen pedicurezorg alsmede over de vergoeding. De (diabetes)podotherapeut stelt voor alle cliënten met een zorgprofiel 2 of hoger een individueel behandelplan op. In dit behandelplan wordt de medisch noodzakelijke zorg voor de individuele cliënt ingeschat, welke per cliënt verschilt.

Het tarief behorende bij zorgprofiel 1 is uitsluitend gebaseerd op het jaarlijks gericht voetonderzoek door de (diabetes)podotherapeut. Bekostiging van regelmatige voetzorg is voor eigen rekening van de cliënt en is in een enkel geval via de aanvullende verzekering van de betreffende zorgverzekeraar te declareren.

Hoofdstuk 3. Vaststellen Sims classificatie, zorgprofiel en keuze van medisch pedicure

3.1 De hoofdbehandelaar bepaalt in samenspraak met de (diabetes)podotherapeut de Sims classificatie en bijbehorend zorgprofiel. Cliënten die al bij een medisch pedicure onder behandeling zijn, maar waarvan nog geen Sims classificatie en bijbehorend zorgprofiel is vastgesteld, moeten eerst doorgestuurd worden naar de (diabetes)podotherapeut. De (diabetes)podotherapeut stelt dan naar aanleiding van het podotherapeutisch gericht (voet)onderzoek het behandelplan op en stelt de medisch pedicure schriftelijk of digitaal op de hoogte van het individuele behandelplan en de frequentie waarin de cliënten behandeld moeten worden. In goed onderling overleg kan wegens noodzakelijke meerzorg het behandelplan altijd worden aangepast.
3.2 Op het moment dat er nog niet eerder een behandelplan is opgesteld, heeft zowel de cliënt als de medisch pedicure geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. De cliënt moet in dit geval zo snel mogelijk een afspraak bij de hoofdbehandelaar maken. Vervolgens kan na verwijzing naar de (diabetes)podotherapeut een behandelplan worden vastgesteld. Is er een bestaand behandelplan (van het voorgaande kalenderjaar) dan loopt deze door totdat er een nieuw behandelplan is vastgesteld.
3.3 Als de cliënt op enig moment niet meer volgens het behandelplan gezien wordt, bijvoorbeeld door benodigde frequentere controles bij de (diabetes)podotherapeut of doordat de cliënt veel afspraken mist (bij zowel (diabetes)podotherapeut als medisch pedicure), dan vervalt het bestaande behandelplan en het recht op vergoeding. De (diabetes)podotherapeut neemt in dat geval contact op met de medisch pedicure om de wijziging in het behandelplan door te geven. Voorwaardelijk hiervoor is dat de medisch pedicure gemiste afspraken altijd doorgeeft aan de (diabetes)podotherapeut.
3.4 Wanneer een cliënt nog niet onder behandeling is van een medisch pedicure, maakt de cliënt een keuze uit een door (diabetes)podotherapeut beschikbaar gesteld overzicht met medisch pedicures. Met de keuze voor een medisch pedicure wordt rekening gehouden met de medische noodzaak tot het verlenen van ambulante zorg en de mogelijkheid van de medisch pedicure die te kunnen leveren.

Hoofdstuk 4. Vergoeding, facturering en betaling

4.1 De podotherapiepraktijk betaalt de medisch pedicure voor de medisch noodzakelijke voetzorg een vergoeding inclusief BTW per behandeling volgens het vergoedingenoverzicht voor het desbetreffende kalenderjaar.
Voor medisch noodzakelijke ambulante zorg betaalt de podotherapiepraktijk de medisch pedicure een opslagtarief van per behandeling aan huis en een opslagtarief per behandeling in een instelling. Dit opslagtarief wordt jaarlijks vastgesteld en is verzekeringsafhankelijk.
4.2 De medisch pedicure zal voor de verrichte werkzaamheden aan de podotherapiepraktijk
eenmaal per maand of kwartaal een declaratie doen in het systeem Pro Voetzorg. Declaraties dienen binnen 1 maand na het eindigen van het kwartaal te worden ingediend. Declaraties die niet middels Pro Voetzorg of te laat worden ingediend, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.
4.3 De podotherapiepraktijk betaalt het gefactureerde bedrag aan de medisch pedicure binnen 30 dagen dagen na ontvangst van de factuur.
4.4 Voor de omzetbelasting valt de dienstverlening door de medisch pedicure niet onder de vrijstelling, zoals die van toepassing is voor de podotherapeut als beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG, opgenomen in de wet op de omzetbelasting 1968 artikel 11 lid 1G ten 1ste. Wanneer de medisch pedicure gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling (KOR), zoals deze geldt vanaf 1 januari 2020, brengt de medisch pedicure geen BTW in rekening aan de podotherapiepraktijk.
4.5 Kosten voor voetzorg welke buiten de medisch noodzakelijke voetzorg ter preventie van voetulcera vallen, worden door de medisch pedicure apart in rekening gebracht aan de cliënt en vallen buiten deze overeenkomst. De medisch pedicure dient deze kosten vooraf met de cliënt te bespreken en duidelijk transparant weer te geven op een aanvullende factuur aan de cliënt. Op deze aanvullende factuur dient duidelijk vermeld te staan dat deze factuur niet kan/mag worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Het betreft het knippen en frezen van gezonde nagels, het gladfrezen van droog, niet snijdbaar (diffuus) eelt dat niet tot een verhoogd risico op een voetulcus leidt en andere cosmetische en puur verzorgende onderdelen bij zorgprofielen 2, 3 en 4, evenals niet medisch noodzakelijke ambulante zorg. De (diabetes)podotherapeut maakt voor de cliënt inzichtelijk waaruit de medisch noodzakelijke voetzorg bestaat en legt uit dat meerzorg extra kosten voor de cliënt met zich meebrengt. De medisch pedicure is verplicht de medisch noodzakelijke voetzorg te leveren, ook als de cliënt ervoor kiest om geen gebruik te maken van meerzorg. Meerzorg betreft altijd een vrije keuze van de cliënt.
4.6 Voor medisch noodzakelijke thuisbezoeken, altijd geïndiceerd door de hoofdbehandelaar, mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht door de medisch pedicure.* Er mogen slechts extra kosten voor ambulante zorg gevraagd worden, wanneer er naast medische noodzakelijke voetzorg, ook cosmetische voetzorg geleverd wordt na afstemming en goedkeuring van de cliënt en duidelijk transparant gemaakt op de aanvullende factuur aan de cliënt.
4.7 In het geval er sprake is van het niet uitbetalen van zorggroep en/of verzekeraar aan de (diabetes)podotherapeut, lees de vergoeding behorende bij het vastgestelde zorgprofiel, op welke gronde dan ook, zal de (diabetes)podotherapeut dit direct, uiterlijk voor het einde van het volgende kwartaal, doorgeven aan de desbetreffende medisch pedicure. Alle behandelingen die na deze melding plaatsvinden, zullen niet meer door de (diabetes)podotherapeut betaald worden totdat de financieringsproblemen zijn opgelost. Pas na overleg met de (diabetes)podotherapeut kan de behandeling weer hervat worden. De behandelingen die de medisch pedicure reeds heeft ingediend, mits uitgevoerd voor de door de (diabetes)podotherapeut gedane mededeling, worden volledig door de (diabetes)podotherapeut vergoedt, mits deze conform de behandelplannen zijn uitgevoerd.

* Op voorschrift van de NZA, mogen podotherapeuten deze kosten niet binnen de vastgestelde prestatie vergoeden. Cliënten moeten zo veel mogelijk naar de praktijk toe komen. Slechts wanneer een cliënt echt niet in staat is om te komen kan ambulante zorg worden aangevraagd bij de (diabetes)podotherapeut door de hoofdbehandelaar (huisarts/internist/specialist ouderengeneeskunde). Hier is echter geen apart tarief voor opgenomen. Zowel (diabetes)podotherapeut als medisch pedicure kunnen voor medisch noodzakelijke thuisbezoeken dus geen extra kosten in rekening brengen.

Hoofdstuk 5. Voetzorgverlening overeenkomstig Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera

 1. 5.1 De door de (diabetes)podotherapeut te declareren prestaties, op basis van een individueel behandelplan per cliënt, omvatten het totaalpakket aan werkzaamheden binnen de zorgprofielen zoals beschreven in de vigerende versie van de ‘Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera’ en voor zover deze door het Zorginstituut Nederland geduid zijn als geneeskundige zorg die ten laste van de basisverzekering kan worden gebracht. Niet medisch noodzakelijke zorg maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst. De medisch noodzakelijke zorg zoals beschreven in deze overeenkomst betreft uitsluitend basisverzekerde zorg.
 2. 5.2 Voetzorg vallende onder Zorgprofiel 1:
  Sims classificatie 1: Verlies van de protectieve sensibiliteit (PS) of aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV), zonder tekenen van lokaal verhoogde druk.
 3. 5.3 Voetzorg vallende onder Zorgprofiel 2:
  Sims classificatie 2: Verlies van PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV, zonder tekenen van lokaal verhoogde druk.
 4. 5.4 Voetzorg vallende onder Zorgprofiel 3:
  Sims classificatie 2: Aanwijzingen voor PAV in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde
  druk.
  Sims classificatie 2: Verlies PS in combinatie met tekenen van verhoogde druk.
  Sims classificatie 2: Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV en tekenen van
  lokaal verhoogde druk.
 5. 5.5 Voetzorg vallende onder Zorgprofiel 4:
Sims classificatie 3: Voetulcus/amputatie in de voorgeschiedenis.
  Sims classificatie 3: Inactieve Charcotvoet.
  Sims classificatie 3: Eindstadium nierfalen (eGfR < 15 ml/min) of nierfunctie vervangende therapie (dialyse).

Hoofdstuk 6. Afspraken over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd

6.1 De (diabetes)podotherapeut heeft als hoofdaannemer de verantwoordelijkheid dat de juiste zorg geboden wordt en zal dit in samenwerking met de medisch pedicure ten uitvoer brengen.
6.2 De medisch pedicure heeft als onderaannemer de verantwoordelijkheid de juiste zorg te bieden en zal de werkwijze als vereist in het onderhavige kwaliteitsregister conform de vigerende versies van de ‘Richtlijnen behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus’, ‘Code van het Voetverzorgingsbedrijf’ en de ‘Beroepscode’ in acht nemen. Het toepassen van orthesiologie, nagelregulatie- en drukverdelende technieken door de medisch pedicure dient bij cliënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 enkel na overleg, akkoord en in opdracht van de (diabetes)podotherapeut uitgevoerd te worden.
6.3 Bereikbaar voor urgent overleg. Indien de medisch pedicure gedurende het behandeltraject bijzonderheden of complicaties (pre-ulcera en/of ulcera) signaleert ten gevolge van de diabetes, therapietrouw of andere omstandigheden, informeert de medisch pedicure dezelfde werkdag de (diabetes)podotherapeut, bij voorkeur telefonisch. De (diabetes)podotherapeut ziet de cliënt binnen 48 uur en/of neemt contact op met de hoofdbehandelaar. Bij een cliënt met een ulcus met andere kenmerken (diep ulcus of tekenen van infectie, al dan niet in combinatie met perifeer arterieel vaatlijden) dient de cliënt dezelfde dag gezien te worden door de (diabetes)podotherapeut en/of hoofdbehandelaar. De (diabetes)podotherapeut beziet bij complicaties de noodzaak voor een eventuele nieuw vast te stellen Sims classificatie, zodat het bijbehorende zorgprofiel kan worden vastgesteld. Hierna zal een nieuw individueel behandelplan worden opgesteld.
6.4 Bereikbaar voor regulier overleg. Bij niet urgente wijzigingen aan de voetconditie, benodigde meerzorg, vragen en onduidelijkheden nemen (diabetes)podotherapeut en medisch pedicure contact met elkaar op en bekijken in goed overleg of het zorgplan aangepast dient te worden of komen tot overeenstemming om de cliënt naar de hoofdbehandelaar te verwijzen. (Diabetes)podotherapeuten en medisch pedicures verplichten zich jegens elkaar om bereikbaarheid/contact te garanderen binnen 5 werkdagen. Uitzonderingen vormen ziekte, vakantie of langdurig verlof. Deze perioden van afwezigheid dienen zo spoedig mogelijk door partijen aan elkaar doorgegeven te worden.
6.5 Behandelplannen en rapportage. De (diabetes)podotherapeut (bij aantoonbare toestemming van cliënt en volgens onderhavige wet- en regelgeving) draagt zorg voor een adequate informatievoorziening naar de medisch pedicure en/of hoofdbehandelaar m.b.t. behandelplannen en (indien van toepassing) aanvullende relevante informatie. De minimale inhoudelijke vereisten voor het behandelplan zijn datum jaarlijks voetonderzoek, Sims classificatie, zorgprofiel, aanwezigheid van neuropathie en/of aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden, alsmede of alle gedragen schoenen adequaat zijn of niet, het gegeven schoenadvies, de gegeven educatie, het aantal benodigde controles bij de podotherapeut, het aantal instrumentele behandelingen door de medisch pedicure, of er sprake is van medisch noodzakelijke ambulante voetzorg en aanvullende informatie over cosmetische voetzorg.

6.6 De in het behandelplan van een cliënt vastgestelde aantal pedicurebehandelingen dienen gelijkmatig te worden verdeeld over het jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar slechts na overleg met en schriftelijke toestemming van de (diabetes)podotherapeut.
6.7 Cliënten die gedurende het jaar instromen ontvangen het aantal behandelingen naar rato, de medisch pedicure draagt zorg voor een gelijke verdeling van de behandelingen over de resterende periode binnen dat jaar.

Hoofdstuk 7. Kwaliteitseisen

Deze overeenkomst wordt alleen aangegaan indien de medisch pedicure aan de onderstaande eisen voldoet.

7.1 Beschikt over een Mbo- of branchediploma medisch pedicure of een certificaat voor pedicure met aantekening voetverzorging bij diabetici.
7.2 Is ingeschreven in een kwaliteitsregister.
7.3 Werkt conform de ‘Richtlijnen behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus’.
7.4 Voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd t.a.v. hygiëne en praktijkinrichting in de ‘Code van het Voetverzorgingsbedrijf’.
7.5 Werkt met een digitaal cliëntendossier.
7.6 Volgt bij- en nascholing welke gericht is op de behandeling van de voeten bij mensen met een risico op een diabetisch voetulcus.
7.7 Een praktijkruimte heeft die voldoende toegankelijk is voor mindervaliden: deze bevindt zich op de begane grond of is door middel van een (trap)lift te bereiken, tenzij de medisch pedicure ambulant werkt.
7.8 Voldoet aan de in de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (WKKGZ) opgenomen eisen m.b.t het beschikken over een klachtenregeling en aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie.
7.9 Voldoet aan de in de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) en de ‘Wet Meldplicht Datalekken’ opgenomen eisen m.b.t. het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
7.10 Voldoet aan de geheimhoudingsplicht t.a.v. cliënten-informatie volgens de ‘Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst’ (WGBO), alsmede in het kader van de Wet BIG, artikel 88.
7.11 Bekend is met datgene wat beschreven staat in artikel 96 van de Wet BIG.

BEPALINGEN OMTRENT DE ARBEIDSRELATIE

Toelichting: In dit deel van de overeenkomst zijn in de hoofdstukken 8, 9, 10, 11 en 12 de bepalingen opgenomen van de door de Belastingdienst op 29-09-2016 onder nummer 912-16-45852-2 beoordeelde overeenkomst.

Hoofstuk 8. De arbeidsrelatie

Overwegingen voor deze arbeidsrelatie zijn:
8.1 Opdrachtgever is werkzaam in het podotherapeutische vakgebied.
8.2 Opdrachtgever heeft in het kader hiervan behoefte aan de dienstverlening door een medisch pedicure/pedicure met aantekening diabetische voet.
8.3 Opdrachtnemer is voor eigen rekening en risico werkzaam als medisch pedicure/pedicure met aantekening diabetische voet en in die kwaliteit bereid en in staat is de hierna omschreven werkzaamheden te verrichten.
8.4 Opdrachtnemer heeft het examen voor medisch pedicure met gunstig gevolg afgelegd/het certificaat voor pedicure met aantekening diabetische voet behaald en is derhalve bevoegd de werkzaamheden uit te oefenen.
8.5 Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
8.6 Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
8.7 Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

Hoofdstuk 9. De opdracht

9.1 Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de overeengekomen werkzaamheden als medisch pedicure/pedicure met aantekening diabetische voet in de meest brede zin te verrichten, het verrichten van onderzoeken, behandelingen en alle overige voorkomende werkzaamheden als medisch pedicure/pedicure met aantekening diabetische voet in de meest brede zin.

Hoofdstuk 10. Uitvoering van de opdracht

10.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
10.2 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden houdt Opdrachtnemer rekening met de openingstijden van Opdrachtgever.
10.3 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
10.4 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
10.5 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Hoofdstuk 11. Nakoming opdracht

11.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Hoofdstuk 12. Vrijwaring, aansprakelijkheid, verzekering

12.1 De samenwerking tussen partijen laat onverlet de eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden die de opdrachtnemer uit hoofde van zijn/haar individuele beroepsuitoefening heeft op grond van de geldende wet- en regelgeving. Opdrachtgever organiseert de multidisciplinaire zorgverlening zodanig dat opdrachtnemer aan deze verplichtingen kan voldoen.
12.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan derden, aan eigendommen van derden, dan wel aan (eigendommen van) opdrachtgever bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze overeenkomst. Opdrachtnemer is tevens volledig aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derde(n).
12.3 Elk der partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor alle schade die het gevolg is van het feit dat één der partijen zijn verplichtingen in verband met de overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.
12.4 Partijen vrijwaren elkaar voor aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit omstandigheden die één der partijen kan worden toegerekend.
12.5 Partijen dragen zorg voor een passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, welke is afgestemd op de beroepsuitoefening, hetzij individueel, hetzij in het kader van een collectieve voorziening.
12.6 Alle aanspraken uit hoofde van deze overeenkomst verjaren door verloop van vijf jaar na de datum waarop de schade is ontstaan.
12.7 Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen.


OVERIGE BEPALINGEN

Hoofdstuk 13. Overige zakelijke afspraken

13.1 Partijen komen overeen dat bij onduidelijkheden en/of praktische problemen in de samenwerking zij in goed overleg tot een oplossing ten behoeve van de goede samenwerking trachten te komen.
13.2 De wachttijd van partijen is niet langer dan drie weken wanneer zorg nodig is. Uitzonderingen vormen ziekte, vakantie of langdurig verlof. Deze perioden van afwezigheid dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden.
13.3 Er vindt jaarlijks een schriftelijke en/of mondelinge evaluatie plaats met betrekking tot de gang van zaken tussen partijen, georganiseerd door de opdrachtgever. Specifieke aandacht tijdens de evaluatie gaat uit naar regionale zorguitkomsten en het verbeteren van de kwaliteit van de diabetische voetzorg.
13.4 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 2 jaar (2021/2022). Deze overeenkomst eindigt van rechtswege en zonder dat opzegging noodzakelijk is na afloop van de in dit artikel genoemde termijn. De mogelijkheid bestaat de overeenkomst te verlengen middels een addendum tot een nader te bepalen termijn.
13.5 Partijen geven elkaar over en weer toestemming om de adresgegevens van elkaar beschikbaar te stellen op digitale communicatiemiddelen van partijen.

Hoofdstuk 14. Opzegging en wijziging van de overeenkomst

14.1 Deze overeenkomst kan zowel door opdrachtgever als door opdrachtnemer met inachtneming van een opzegtermijn van een maand worden opgezegd. Wanneer de overeenkomst op medische gronden gedeeltelijk of geheel niet ten uitvoer komt zijn partijen elkander geen (schade)vergoeding verschuldigd voor de niet uitgevoerde werkzaamheden.
14.2 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze 
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien zich omstandigheden voordoen waarin deze overeenkomst niet voorziet en die om een aanpassing vragen op onderdelen, treden partijen met elkaar in overleg om tot een wijziging van de overeenkomst te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

Hoofdstuk 15. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

15.1 Indien de opdrachtnemer (tijdelijk) door onvoorziene omstandigheden niet meer aan de samenwerkingsafspraken kan voldoen, stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever per omgaande op de hoogte van de problemen met betrekking tot levering van afgesproken zorg en/of de kwaliteit daarvan. Bij het niet (kunnen) nakomen van gemaakte afspraken vanuit het zorgplan (o.a. qua behandelfrequentie) is de opdrachtgever gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst per direct te beëindigen. De opdrachtgever heeft als hoofdaannemer de verantwoordelijkheid dat de juiste zorg wordt geboden.
15.2. Indien de opdrachtgever in gebreke is betreffende het nakomen van financiële afspraken als vastgelegd in deze overeenkomst, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever in gebreke te stellen en de behandelingen op te schorten, mits dit voor de cliënt zonder gezondheidsschade mogelijk is, totdat de opdrachtgever aan diens verplichtingen voldoet. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst per direct te beëindigen
15.3. In het geval de opdrachtgever feitelijk aantoonbare declaratiefraude van opdrachtnemer vaststelt, is de opdrachtgever gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst per direct te beëindigen.

Hoofdstuk 16. Rechts- en forumkeuze

16.1 Partijen zullen over en weer trachten om eventuele geschillen in der minne te schikken. Mocht een eventueel geschil niet in der minne kunnen worden geschikt, dan is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en eventuele nadere overeenkomsten. Deze geschillen worden voorgelegd aan de rechter binnen het arrondissement waar de praktijk van de (diabetes)podotherapeut is gevestigd. Op deze overeenkomst en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Bijlagen

Onderstaande bijlagen zijn onlosmakelijk verbonden aan deze overeenkomst:

 • Netwerkrichtlijn NIV Diabetische Voet 2017
 • Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019
 • Samenvattingskaart Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019
 • Beleidsregel BR/REG-21128

* Het jaar 2021 geldt als transitiejaar om de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 op grondige wijze te implementeren, zodat per 2022 volledig gewerkt wordt volgens de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019.

Diploma's en andere relevante documenten van opdrachtnemer

Eventuele andere relevante documenten die als bijlage bij deze overeenkomst horen:

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Aldus overeengekomen:

door opdrachtgever

Handtekening opdrachtgever

Michiel Flipse

door opdrachtnemer

© Copyright - Voetencentrum Flipse